Henry Deacon: Lidstvo otevřelo Pandořinu skřínku a nyní neví co s tím – díl.3


Základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě („Henry Deacon“) je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

Poté s „Henry Deaconem“ následovala poměrně rozsáhlá vzájemná korespondence. Hned ze začátku jsme mu poslali naše videa rozhovorů s Danem Burischem. Velmi rychle na to jsme obdrželi od Henryho krátký, ale nesmírně důležitý e-mail ve kterém znělo: „Dan Burisch vám sděluje skutečně kompletní pravdu. Toto mohu potvrdit. S přáním všeho dobrého, Henry.“

        Následující informace jsou jednak sérií aktualizací, které navazují na původní rozhovor, a jednak jsou kompilacemi, které shrnují ty nejdůležitější informace, jež jsme si formou vzájemné korespondence v několika rovinách vyměnili. Jsme přesvědčeni o tom, že v současné době již Henryho velmi dobře známe. Jde o velmi inteligentního muže, který si je velmi dobře vědom toho jaké informace nám předává a jak značné riziko to je pro něho. Je to člověk, který je hluboce znepokojen nad současným stavem našeho světa. Díky svému výsadnímu postavení se snaží širší veřejnosti zprostředkovat maximálně ucelený obraz reality. Obraz, který jako komplex je nesmírně náročný, ale významný.

       Svědectví Dana Burische

       Osobně považujeme za velmi důležité, že jsme měli možnost porovnat informace od dr. Dana Burische s nezávislým postojem Henryho Deacona. Zdá se tedy, že Danovi informace i když se jeví jako neobyčejné až neuvěřitelné jsou přesto pravdivé. Henry se nijak podrobně nevyjádřil k entitě „J-Rod“, vzájemné smlouvě mezi touto inteligencí a současným lidstvem. Přesto však oficiálně potvrdil zřejmě jedno z největších tajemství současného světa.

Ukazuje se, že s tímto tajemstvím, které přímo souvisí s existencí a využitím časových linií je seznámeno minimální množství osob. Jde o to, že některé z druhů tzv. „mimozemských entit“ jsou ve skutečnosti lidé ze vzdálené budoucnosti, kteří se vydali proti proudu času, aby se pokusili ruku v ruce se současným lidstvem zvrátit jistou specifickou linii událostí, které mohou velmi dramatickým způsobem ovlivnit vše na této planetě.

Roswell

       Jde o to, že oficiální interpretace událostí v Roswellu šířená v alternativních ufologických kruzích ohledně havárie kosmického plavidla cizí inteligentní rasy je záměrná dezinformace, která byla do výše uvedených kruhů vpuštěna zcela záměrně americkými tajnými bezpečnostními službami. Tato dezinformace měla za úkol odvrátit pozornost od skutečné linie událostí, které se v oblasti Roswellu seběhly.

Dan Burisch k tomu přímo říká: „Oni nebyli bytostmi z nějaké jiné planety ve Vesmíru. Ve skutečnosti šlo o mutační formy lidské bytosti z velmi, velmi vzdálené budoucnosti naší planety Zemi. Tito zástupci lidstva budoucnosti se vydali na cestu časem zpět do roku 1947 pokusit se zvrátit problémy, které se vyskytly v jejich historii.“ Dan Burisch zdůraznil, entity související s Roswellem byli lidé z relativně bližší budoucnosti než ti, kteří se do našeho prostoročasu na Zemi dostali později. I když Henry tato fakta potvrdil, nijak podrobněji nespecifikoval výchozí časové signatury v budoucnosti, odkud tito jedinci přišli.

Dan Burisch i Henry Deacon nezávisle na sobě potvrdili, že návštěvníci z budoucnosti byli na zcela altruistické misi. Jenže tato mise nakonec dopadla se zcela katastrofálními důsledky. Nejen proto, že jejich plavidlo velmi brzo po interakci s časoprostorovými souřadnicemi roku 1947 se nenapravitelně nedaleko Roswellu poškodilo (nehoda byla zaviněna velmi výkonným radarem, což armáda uvědomila až později a na základě tohoto zjištění byl tento typ radaru upraven jako zbraň), ale také proto, že nastaly komplikace s jejich zařízením, které jim umožňovalo orientaci v prostoročase a bylo také jediným prostředkem k tomu, aby se dostali zpět do jejich prostoročasové linie domova, který se z našeho úhlu pohledu nacházel v daleké budoucnosti.

Toto zařízení se záhy dostalo do rukou armády, která ho použila hned v několika experimentech, což bylo samo o sobě katastrofou, říkají Dan Burisch i Bill Hamilton. Těmito absolutně šílenými experimenty se problém časových linií podstatně zhoršil. Lidem do rukou se dostala technologie časového portálového cestování v tu nejméně vhodnou dobu.

Henry nám několikrát zdůraznil, že nemůže sdělit, jak moc katastrofální pro nás nešťastný incident v Roswellu byl. Každopádně však tento případ odstartoval sérii projektů, které měly za úkol odstranit vzniklé problémy. Od té doby až dodnes pokračuje snaha vybraných skupin vědců současného lidstva s lidmi z budoucnosti odstranit vzniklé těžkosti. Tím, že vznikl tzv.„mnohonásobný překryv časových linií“ způsobil nesmírně komplikovanou situaci, která se dotýká i samotného dalšího vývoje lidstva.

Ptali jsme se Henryho, proč vůbec k havárii došlo. Sdělil nám, že na první pohled se to může zdát skutečně divné, že „návštěvníci“ nebyli schopni dostatečně včas vyhodnotit riziko radarů. On nám ale vysvětlil, že jejich přítomnost pro ně tady byla vysoce nebezpečná i z mnoha jiných důvodů a to i přes jejich vyspělou technologii. K havárii došlo z mnoha faktorů, včetně útočné akce armády Spojených Států. Důležité ale je, zdůraznil nakonec Henry, že „návštěvníci“ spojené s případem Roswell nemají nic společného s bytostmi, které jsou známé jako „Greys“.

NOAA, temná hvězda a globální oteplování

        Henry při jedné příležitosti se zmínil o tom, že svého času pracoval pro „NOAA“ (National Oceanic and Atmospheric Administration). Zde se dozvěděl o existenci objektu, který je součástí našeho slunečního systému a který nazývaly „druhým sluncem“. Jde prý o masivní astronomický objekt, který se nachází na dlouhé elipsovité orbitě kolem našeho vlastního slunce na nakloněné rovině k ostatním planetám.

Tato „temná hvězda“ se v současné době přibližuje k našemu slunci. Tím jak se přibližuje, evokuje poměrně široké spektrum rezonancí uvnitř slunečního jádra i na jeho povrchu. Malá komunita uvnitř „NOAA“ si je prý velmi dobře vědomá toho, že právě tento jev se velkým podílem podepisuje na globálním oteplování naší planety. Tyto informace jsou zatím stále ještě před veřejností utajovány, ale jisté vědecké skupiny o této skutečnosti ví již mnoho let.

Pověděli jsme Henrymu o velmi zajímavých internetových stránkách Andyho Lloyda, které se nazývají „Temná hvězda“ a také jsme se nabídli, že mu pošleme jeho stejnojmennou knihu. Ovšem on naší nabídku s díky odmítl s tím, že by mohl být těmito informacemi ovlivněn, což by se mohlo negativně projevit např. v některém z budoucích společných rozhovorů.

Svým způsobem jsou skutečnosti týkající se „temné hvězdy“ propojené s incidentem v Roswellu z roku 1947. Problémy našeho lidstva v budoucnosti mají několik základních příčin, přičemž podle informací, které jsme získali od Dana Burische dominantní příčinou byla vysoce extrémní sluneční aktivita, která podstatným způsobem ovlivnila podmínky na povrchu země.

Henry stejně jako Dan ale nezávisle na sobě zdůraznili, že tato verze událostí je pouze alternativního charakteru (byla pozorována prostřednictvím speciální technologie zvaná „Zrcadlo“ jako pravděpodobný scénář). Navíc v současné době je tato budoucí alternativa již hodnocena jako nepravděpodobná.

Henry nám vysvětlil, že vzestup sluneční aktivity je způsoben zčásti vlivem „Temné hvězdy“ a z části dalšími poměrně rozmanitými faktory, které jsou ve hře. Jde tedy výhradně o komplexní záležitost. Některé z nich jsou galaktického charakteru, některé jsou zase pravidelně se opakující cyklického rázu, přičemž naší planetu ovlivnily již mnohokrát v minulosti. Co je však v současné době jedinečné, je souběh těchto faktorů (galaktické energetické korespondence, sluneční aktivita, geomagnetická charakteristika Země, problematika globálního oteplování, přelidnění planety, extrémně vysoké emise kysličníku uhličitého v atmosféře, oslabení ozónové vrstvy planety, globální narušení biosféry).

Co to znamená? Za normálního přirozeného environmentálního stavu planety by nebyl i přes celou řadu kosmických vlivů důvod k obavám, ale díky souběhu dalších přidružených defektů způsobených lidskou civilizací a týkající se především planetární biosféry je otázka charakteristiky průběhu kritického období těžko předvídatelná.

               Mars

Henry potvrdil existenci poměrně velké lidmi obsazené základny na Marsu. S touto základnou je udržováno spojení prostřednictvím vysoce sofistikovaného kosmického plavidla a také prostřednictvím specifické „hvězdné brány“, která spojuje Zemi s Marsem.

Signal non-locality

         Henry nám řekl, že měl osobní zkušenost s činností velmi utajovaného specializovaného týmu vědců, kteří byli pověřeni vedením tzv. „Alainova Aspektu“, který byl velmi rozhodující k prokázání „Bellova teorému“ v roce 1981. Tento projekt byl odstartován v Livermore na konci sedmdesátých let 20.stol. Výsledky výzkumu nebyly nikdy publikovány a projekt byl financován, jak je v těchto případech obvyklé z černého rozpočtu.

        Disk sestřelený u Hunter Liggett

        Později po ukončení základního rozhovoru jsme požádali Henryho, aby nám sdělil ještě nějaké další podrobnosti týkající se jmenovaného incidentu. Tak jsme se dozvěděli, že k němu došlo na přelomu roku 1972 a 1973. Tým, ve kterém se nacházel, testoval experimentální laserové zbraně, jejichž účinek zkoušeli na různých materiálech v přirozeném terénu. V jedné chvíli se náhle ve vzdálenosti asi 150 až 200 yardů objevil disk o průměru asi 100 stop a výšce 25 stop. Někdo na rozkaz použil proti tomuto tělesu experimentální laserové dělo, které se nazývalo „Deuce and a Half“.

Objekt nebyl zevně nijak fyzicky poškozen, ale velmi rychle se ukázalo, že není schopen dalšího letu. Prakticky ihned poté co byl zasažen laserovou zbraní, lehce klesl na zem. Poté co z tělesa vystoupili tři velmi sympatičtí a evidentně pacifičtí E.T. malého vzrůstu, ale bez jakéhokoliv znaku, který je charakteristický pro Greys, byli tito jedinci vojskem zadržení.

Všichni byli evidentně živí, ale jeden z nich byl s největší pravděpodobností zraněn. Mimozemská inteligence byla poté dopravena na vojenskou základnu „Nike“, která se nacházela v kopcích nedaleko „Tilden Park“, východně od města Kensington v Kalifornii. Událost se seběhla velmi rychle a pro všechny zúčastněné to by prostě šok.

K další aktualizaci základního rozhovoru s Henry Deaconem došlo v květnu roku 2007. Tato aktualizace sebou přinese další nové informace a skutečnosti velmi zásadního charakteru, které čtenář nezávislého internetového magazínu Matrix-2001 jistě ocení. Přineseme je v další části tohoto seriálu.

Zdroj: 1

Líbí se vám článek na naší stránce? Pomozte nám tvořit další obsah.

Nastavte prosím trvalý příkaz na 50 Kč/měsíc na účet 2801124416/2010.
Do zprávy pro příjemce uveďte DAR Jméno Příjmení

Pro mezinárodní platby použijte IBAN: CZ6820100000002801124416SWIFT: FIOBCZPPXXX